Naar aanleiding van haar research over de nieuwe media werd
de vereniging Constant geconfronteerd met de onvermijdelijke
problematiek van de auteursrechten in de informatiemaatschappij.
Op het vlak van copyright wordt te vaak slag geleverd op het
theoretische vlak, binnen de gesloten ruimte van de advocatenkantoren:
over de grond van de debatten bij rechtbanken raakt maar weinig
bekend. Het leek ons dan ook belangrijk te vertrekken vanuit
concrete gevallen, voorbeelden van conflicten die zich thans voordoen.

Laat ons duidelijk zijn: het Klachtenbureau voor Kopieerrechten is
geen bijkantoor van maatschappijen die deze rechten beheren zoals
SABAM, SACD of SACEM. We pogen de tekortkomingen en zwakke punten
van het systeem van de auteursrechten te achterhalen. We streven
naar een herdefiniëring t.a.v. nieuwe toepassingen zoals sampling,
audiovisuele citaten, toe-eigeningen, participatieve werken binnen
een netwerk… met de bedoeling alternatieve paden te vinden voor de
stoffige modellen van de intellectuele eigendom.

In deze context verzamelt het Klachtenbureau voor Kopieerrechten
de klachten betreffende auteursrechten. Werd je voor de rechtbank
gedagvaard voor het gebruik van een beeld of een klank? Heb je je
Internetsite gesloten uit vrees, MP3 files on line te brengen
waarvan de bronnen je onbekend waren? Heb je moeten verzaken aan
de naam van een site omdat een andere hem reeds gekocht had? Heb
je moeten verzaken de bewerking van een werk omdat de rechten te
hoog waren of de rechthebbenden er zich tegen verzetten?… Of heb
je integendeel de incompetentie moeten ervaren van de beherende
maatschappij bij de verdediging van uw rechten?


Vul het formulier volledig vertrouwelijk en naamloos in.
De verstrekte informatie zal enkel behandeld worden als werkmateriaal
voor een researchgroep over alternatieven aan de huidige copyrightvormen.


We danken U voor uw medewerking.

 

 
Vragenlijst :
Ik word ervan beschuldigd het copyright van een werk te hebben geschonden (of ik vrees ervan beschuldigd te kunnen worden…)
blad 1

Ik heb een werk gedeponeerd waarvan men me de intellectuele eigendom gestolen heeft (of ik vrees dat men hem zou stelen…)
blad 2


BLAD 1
Ik word ervan beschuldigd het copyright van een werk te hebben geschonden (of ik vrees ervan beschuldigd te kunnen worden…)

1. Bron:
1.1. Van welke aard was het materiaal waarover het conflict ontstaan is?

een geluid

een beeld

een tekst

muziek

andere

Eventuele bijkomende informatie over die vraag?1.2 Was dit materiaal een origineel werk of een reproductie ?

een origineel werk

een reproductie

1.3 Heb je, om dit materieel te bekomen, het moeten

digitaliseren

fotokopiëren

opnemen in een openbare plaats

andere…

1.4 Heb je dit materiaal als dusdanig gebruikt, of heb je het bewerkt?

als dusdanig gebruikt

bewerkt

aard van de bewerking:…

geïntegreerd in een nieuw werk

aard van de integratie:…

1.5 In welke mate denk je het betwiste materiaal te hebben gekopieerd?

10%

50%

100%

andere

Eventuele bijkomende informatie over die vraag?


2. Met welk doel heb je gebruik gemaakt van een door copyright beschermd object (beeld, geluid, partituur, film…)?

met artistieke bedoelingen

met commerciële bedoelingen

in het licht van een tweede lezing of van kritisch commentaar

Welke zijn voor jou de criteria die bij het gebruik van een bron het onderscheid kunnen helpen maken tussen artistieke en commerciële bedoelingen of gebruik in het licht van een tweede lezing of van kritisch commentaar?


3. Het geschil:

de auteur

de rechthebbenden

een maatschappij die de rechten beheert (SABAM, SACD, SACEM…)

3.2 Hoe werd de aanklager verwittigd van het gebruik van zijn werk?

3.3 De rechthebbende of zijn vertegenwoordigers hebben zich tot jou gericht

omdat je het werk voor persoonlijke doeleinden gebruikt hebt

omdat je het werk voor professionele doeleinden gebruikt hebt


3.4 Het publiek waaronder je je werk verspreidt is:

breed

confidentiel

kan je het naar aantal schatten?


4. Kennis van het recht:
4.1 Was je ervan bewust dat je het auteursrecht schond?

JA / NEEN

4.2 Waar werden de wetten over intellectuele eigendom gedoceerd?4.3 Was je door de aanklacht verrast?4.4 Hoe heb je gereageerd?

je hebt weerstand geboden

je hebt onderhandeld

andere

Waarom heb je voor de ene of de andere reactie gekozen?

5
5.1 Welke zijn volgens jou de tekortkomingen in het systeem van de auteursrechten?


5.2 Wat schenkt in dat systeem voldoening?


5.3 Voor welke definitie van het begrip “auteur” zou je kiezen?


5.4 Welk alternatief stel je voor?

5.5 Schik je werken neer te leggen bij een maatschappij voor beheer van de auteursrechten?

5.6 Wat kan volgens jou het voorwerp uitmaken van een copyright?


 

BLAD 2

Ik heb een werk gedeponeerd waarvan men me de intellectuele eigendom gestolen heeft (of ik vrees dat men hem zou stelen…)

1.Auteur
1.1 Noem je jezelf een auteur ?


1.2 Kan je van dit begrip een korte definitie geven?


1.3 In welke mate kan een auteur beïnvloed worden, meesters hebben?


1.4 Creëer je volkomen originele werken?


1.5 Integreer je in je eigen werken realisaties van anderen?

OUI/ NON
Indien ja, geef hierbij enkele woorden uitleg…2. Object van de inbreuk:
2.1 Heeft men je werk of idee toegeëigend?


2.2 Wat was de drager van het originele werk?


2.3 Wat was de drager van het plagiërende werk?


2.4 In welke mate schat je dat het gekopieerd werd?


2.5 Het werd het plagiërende werk verspreid?


2.6 Was wat de context van het plagiaat?


2.7 Hoe heb je er kennis van gehad?


3. Copyright
3.1 Heb je het werk gedeponeerd?


3.2 Waar?

maatschappij voor beheer van rechten

notaris

andere

3.3 Waarom?


3.4 Had je kennis van de verschillende manieren om je werk te deponeren?4.
Maatschappij voor beheer van rechten:
4.1 Ben je lid van zo’n maatschappij (SABAM, SACEM,…)?


4.2 Welk statuut heb je daarbij?

aangesloten lid

vennoot

coöperatielid

4.3 Welke zijn je verwachtingen t.a.v. de maatschappij?

op het vlak van service

op dat van de contacten

4.4 Haal je inkomsten uit de rechten van gedeponeerde werken?4.5 Uittreksels
4.5.1 Zijn de uittreksels verstaanbaar?


4.5.2 Zijn ze betrouwbaar?


4.5 3 Stel je vertraging vast tussen de betalingen door organisatoren of zalen en de storting door de maatschappij van de bedragen op je rekening?


4.5.4 Stel je vast dat sommige betalingen niet doorgestort of slechts gedeeltelijk doorgestort worden?5.1.
Welke zijn volgens jou de tekortkomingen in het systeem van de auteursrechten?


5.2
Wat schenkt in dat systeem voldoening?


5.3
Voor welke definitie van het begrip “auteur” zou je kiezen?

5.4 Welk alternatief stel je voor?

5.5 Schik je werken neer te leggen bij een maatschappij voor beheer van de auteursrechten?


5.6
Wat kan volgens jou het voorwerp uitmaken van een copyright?